Naš tim

Naš tim čine eminentni stručnjaci u svojim oblastima, koji rade na razvoju Instituta za razvoj kompetencija, integrativnih studija i biznisa i sprovode uspešno brojne obuke. 

Jasmina Poštin

Jasmina Poštin je budući doktor nauka iz oblasti menadžmenta i biznisa. Poslednjih sedam godina je predavač na fakultetu na predmetima upravljanje ljudskim resursima, poslovna etika, poslovno komuniciranje, strategijski menadžment ljudskih resursa. Autor i koautor je brojnih naučnih radova, objavljenih na nacionalnom međunarodnom i svetskom nivou.  Uspešno je učestvovala na implementaciji međunarodnih projekata strateškog planiranja, razvoja, upravljanja i efikasnog podizanja kompetencija zaposlenih. Stručni je konsultant u oblasti razvoja tržišta nekoliko međunarodnih i domaćih kompanija. Dugogodišnji je međunarodni plesni sudija  i organizator prestižnih plesnih takmičenja u zemlji i inostranstvu. U institutu je angažovana kao generalni direktor.

Dijana Vašaš Kuručev

Dijana Vašaš Kuručev je master menadžer iz oblasti strategijskog menadžmenta. Tokom studija je bila učesnik međunarodnog projekta kao ambasador Srbije u severno-isočnoj Africi. Takođe, uzela je učešće u projektu ’’Zaštita podataka o ličnosti’’ studenata Univerziteta u Beogradu. Masterirala je prosečnom ocenom 9,56. Svoje radno iskustvo je započela u prosveti kao profesor iz oblasti ekonomsko-pravnih nauka, da bi uporedo radila na poziciji marketing menadžera. Autor je i realizator brojnih obuka iz oblasti marketinga i menadžmenta. Nosilac je raznih licenci i sertifikata, od značajnijih navodi licencu za medijatora, sertifikat iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, upravljanje projektima, i obuka o razvoju ljudskih resursa kao ključni faktor u postizanju kvaliteta i konkurentnosti preduzeća. U Institutu je angažovana kao direktor za marketing i razvoj.

Karla Ilić Đurđić

Karla Ilić Đurđić je doktor biohemijskih nauka i asistent sa doktoratom Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Deo istraživanja u okviru doktorskih studija realizovala je na Fraunhofer institutu za molekularnu biotehnologiju i primenjenu ekologiju u Ahenu. Objavila je velik broj naučnih radova u međunarodnim časopisima. Trenutno je zaposlena i kao postdoktorant u oblasti primenjene fizike u Školi za primenjene nauke i inžinjering Harvard Univerziteta. U okviru projekta na kojima radi sarađuje sa Medicinskim fakultetom Harvarda Univerziteta i kompanijom Google. Karla je angažovana u Institutu kao stručni savetnik.

Tamara Kudakova Basta

Tamara Kudakova Basta sa završenim Fakultetom za usavršavanje profesora na katedri za ruski jezik i književnost Univerziteta u Harkovu i Univerzitetom umetnosti u Ukrajini (nostrifikovana diploma o stečenom viskom obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za ruski jezik i književnost) i stečenim stručnim nazivom: profesor ruskog jezika i književnosti. Steklaje zvanje pedagoškog savetnika.postiže visok stepen ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ciljeva u odnosu na početno stanje i uslove rada i stalno se usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada i sticanja kompetencija potrebnih za rad i: ima 21 godinu radnog iskustva u obavljanju obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi, pokazuje visok stepen kompetentnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Učestvuje u međunarodnim projektima,predviđenim Bolonjskim sistemom obrazovanja. Dugogodišnji je međunarodni plesni sudija, diplomirani koreograf.

Danko Đurčok

Danko Đurčok je stručnjak u oblasti korporativnih finansija, poslovnog konsaltinga i investicija. Sa 19 godina odlazi u Slovačku gde studira na najboljem Bratislavskom fakultetu za menadžment, sa fokusom na finansijski menadžment i računovodstvo. Master studije je završio sa crvenom diplomom koja se dodeljuje studentima sa nadprosečnim prosekom tokom studija. Tokom studija zapošljava se u lokalnoj i uspešnoj brokerskoj firmi kao konsultat u kopovini i prodaji hartije od vrednosti na mađunarodnim berzama za klijente brokerske kuće. Najpre kao stažista a kasnije kao zaposleni, dobija posao u prestižnoj konsultantsko – revizorkoj kući KPMG, i radi na odeljenju savetovanja pri kupoprodaji preduzeća sa fokusom na pripremu biznis planova, studija izvodljivosti investicija i projekata, kao i procene vrednosti preduzeća. Posle skoro tri godine, prelazi u lokalnu kompaniju sa međunarodnim iskustvom u oblasti investiranja u nekretninama kao menadžer za investicije, gde pomaže u pripremi studija izvodjivosti i opravdanosti kupovine zemljišta za investiciono – razvojne potrebe, kao i finansijski menadžment projekata u okrivu aktivnog portfolia preduzeća. U Institutu je angažovan kao spoljni saradnik.

Bogdan Dakić

Bogdan Dakić je master filolog i stručnjak za anglistiku koja u velikoj meri obuhvata englesku književnost i englesku gramatiku. Osnovne diplomske studije završava na “Filoloskom fakultetu” u Beogradu a master studije završava na “Filozofskom fakultetu” u Novom Sadu. Između osnovnih diplomskih studija i master studija odlazi u Ameriku na usavršavanje engleskog jezika i stiče prva radna iskustva. Jedan od poslova bio je sklapanje ugovora i prodaja proizvoda pri čemu je stekao uvid u veliki deo pravnih i poslovnih termina. Po dolasku u Srbiju zapošljava se u privatnoj školi jezika u Inđiji i tu radi kao predavač engleskog jezika. Nakon toga zapošljava se u državnoj osnovnoj školi gde i dalje radi kao nastavnik. Stupio je u saradnju sa “Institutom za razvoj kompetencija, korporativnih studija i biznisa” gde ima mogućnost da širi spektar svojih znanja, veština kao i iskustva. Ono što on smatra da je krucijalno u njegovoj biografiji je to da je pohađao predmete i uspešno položio ispite kod renomiranih i beskrajno cenjenih profesora kao i činjeninca da je među prvima u svojoj generaciji diplomirao. U slobodno vreme voli da čita knjige, igra šah i bavi se sportovima.

Formular
Pošalji